fbpx

Aydınlatma Metni

ROBOTPOS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Robotpos Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“ROBOTPOS” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

ROBOTPOS ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Uyruk, Cinsiyet, Medeni Durum, İmza Bilgisi, Sürücü Belgesine İlişkin Bilgi.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Diploma Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Meslek Bilgisi, Meslek İçin Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Ücret Beklentisi, Askerlik Durumu.
 • Başvuru Değerlendirmeleriniz: Mülakat ve İşe Giriş Değerlendirmeleri.
 • Görsel Kayıtlara İlişkin Verileriniz: Fotoğraf.
 • Referans Bilgileriniz: Referans Verecek Kişinin Ad Soyadı, Telefon Numarası, Meslek Bilgisi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel Sağlık Verileri, Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler, Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla internet sitemiz aracılığıyla elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
İş Başvurunuzun Değerlendirilmesi •    Sözleşmenin kurulması ve ifası •    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Mesleki Deneyim Bilgisi

•    Görsel Kayıtlara İlişkin Verileriniz

•    Başvuru Değerlendirmeleri

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temininin Sağlanması •    Meşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olması •    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgi
Referans Araştırmasının Yapılması •    Meşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olması •    Referans Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

 

AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİ
İş Başvurunuzun Değerlendirilmesi •    Açık rızasının bulunması •    Sağlık Bilgisi

•    Engellilik Durumu Bilgisi

•    Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

Başvurunuzun Olumsuz Değerlendirilmesi Halinde ROBOTPOS Nezdinde İleride Açılacak Diğer Pozisyonlar İçin Değerlendirilmek Üzere İşlenmesi •    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Mesleki Deneyim Bilgisi

•    Görsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

•    Referans Bilgisi

•    Başvuru Değerlendirmeleri

•    Sağlık Bilgisi

•    Engellilik Durumu Bilgisi

•    Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Aydınevler Mah. Durak Sokak No:19 Maltepe/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, robotpos@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca ROBOTPOS’a daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan ROBOTPOS’ta bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@robotpos.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.